Jouw privacy

JOUW PRIVACY OP DEZE WEBSITE

Onze website gebruikt cookies. Die dienen om de goede werking van de website te verzekeren en om een idee te krijgen van het verkeer op deze website.

Het verkeer op deze website volgen we met Google Analytics. Hiervoor hebben we jouw toestemming niet nodig want

 • we hebben het Amendement Gegevensverwerking geaccepteerd.
 • we delen geen gegevens met Google.
 • we verzamelen geen rapporten over demografische en interessecategorieën.
 • de IP adressen die we via Google Analytics verzamelen zijn anoniem gemaakt.

JOUW PRIVACY OP SCHOOL

De campussen van Busleyden Atheneum werken met bepaalde persoonsgegevens van leerlingen, ouders en personeelsleden. We doen dat steeds conform de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en waarom we dat doen.

WAAROM WERKEN WIJ MET JOUW PERSOONSGEGEVENS?


De school werkt met jouw persoonsgegevens omdat een onderwijsinstelling een aantal wettelijk verplichtingen heeft. Zo hebben we je gegevens nodig om je in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om je te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals Onderwijs Vlaanderen.

 Andere persoonsgegevens hebben we nodig omwille van organisatorische redenen. Zo hebben we bijvoorbeeld naam en adres van de ouders van een minderjarige leerling nodig om hen te informeren.

MET WELKE GEGEVENS VAN JOU WERKEN WE?

Wij werken met diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens kregen we rechtstreeks van jou of van je ouders. Andere kregen we bijvoorbeeld van Onderwijs Vlaanderen of het CLB.

Wij werken met deze persoonsgegevens:


 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, …)
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit)
 • rijksregisternummer
 • stamboeknummer in het Vlaamse onderwijs
 • gezinssamenstelling (naam van moeder en vader, huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners, namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen ...)
 • levensbeschouwelijke overtuiging
 • financiële gegevens (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen)
 • studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten, beoordeling van de studievooruitgang)
 • gezondheidsgegevens en medicatie
 • aanwezigheden, afwezigheden en problematische afwezigheden
 • orde- en tuchtmaatregelen
 • beeldmateriaal
 • eventueel biometrische identificatiegegevens (vingerafdruk, ...)

De school werkt met medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren. Dat gebeurt alleen met toestemming van jou of die van de ouders.

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW GEGEVENS?

Bij het werken met persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We controleren ook steeds dat dat zo gebeurt. We verzamelen enkel persoonsgegevens die we nodig hebben om als onderwijsinstelling te kunnen werken. Dat betekent ook dat we jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die we in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Bewaartermijnen en regels hiervoor zijn opgelegd door het Archiefdecreet. We doen maximale inspanning om de juistheid te garanderen en de vertrouwelijkheid en integriteit te beschermen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen.

Omdat dat wettelijke verplicht is, of om organisatorische redenen, geven we persoonsgegevens door aan bepaalde instanties, waaronder

 • overheidsdiensten (Departement Onderwijs, Inspectie, ...)
 • het CLB
 • Scholengroepen
 • de werkgever van de leerling-stagiair

Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden (leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen zoals Informat en Smartschool). De school draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen een overeenkomst en geheimhoudingsverklaring af.

De school respecteert je privacy en zal nooit je persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN VOLGENS DE PRIVACYWETGEVING?

Je kan vragen om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens waarmee wij werken.

Je kan vragen om persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren.

Je kan vragen om persoonsgegevens te wissen (bv. intrekking van de toestemming voor het gebruik van foto’s).

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, heb je steeds het recht deze toestemming in te trekken.


Wij zullen jouw vraag steeds onderzoeken. Het zal niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan. Als je ons vraagt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is. Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen je steeds duidelijk informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je vraag. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden. Ook hierover zullen we je informeren. Deze informatie en communicatie is kosteloos.

De directeur is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens waarmee wij werken.

Voor het uitoefenen van je rechten, stuur je een e-mail naar ons aanspreekpunt informatieveiligheid: privacy@sgr5.be

Als je het niet eens bent met ons antwoord op jouw vraag, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.