Samen met het CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een sterke partner. Elke dag opnieuw werken onze leerlingenbegeleiders samen met de professionals van het CLB aan een zorgzame school. Voor alle leerlingen.

Onafhankelijk - Adviserend - Gratis

Een CLB is een onpartijdig aanspreekpunt. De medewerkers van het CLB werken onafhankelijk van de school en ze geven in de meeste gevallen niet-bindende adviezen. Actie van het CLB is voor leerlingen of ouders helemaal gratis.

Waarover spreek ik met het CLB?

Over “leren en studeren”. Het CLB zoekt mee naar oplossingen bij leerproblemen en/of leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, ...), bij ontwikkelingsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, spraak- en taalstoornissen ...). Ook voor studiemotivatie en studievaardigheden, hoog- en minderbegaafdheid en heel wat andere elementen die leerprestaties beïnvloeden kun je bij het CLB gratis terecht met je vragen.

Over onderwijs. Het CLB begeleidt mee de "schoolloopbaan" van kinderen en jongeren. Leerplichtproblemen, opvolging van tuchtmaatregelen, keuzebegeleidingen voor schoolverlaters, studiekeuzebegeleiding in de loop van het basis en/of secundair onderwijs), GON, ...

Over gedrag. "Psycho-sociaal functioneren" is een overkoepelend begrip waarin o.m. gedragsproblemen, rouwproblematiek, verslaving, ... aan bod komen. Er worden ook steeds meer vragen met betrekking tot opvoedingsondersteuning, mishandeling en verwaarlozing gesteld en het CLB probeert die vakkundig te beantwoorden.

Over het lichaam. Het CLB is geen huisartsenpraktijk die lichamelijke problemen oplost. Waar het zich wél vooral mee bezighoudt is met het voorkomen van die problemen. Voorlichting en hulp bij eetstoornissen, hygiëne, voedingsgewoonten, anticonceptie en dergelijke zijn hier dagelijkse kost. Deze aspecten komen aan bod binnen de “preventieve gezondheidszorg”.

Samen met en voor de leerling - Hoe werkt het CLB?

Het CLB levert eerstelijnszorg. Het werkt daarvoor nauw samen met de interne leerlingenbegeleiders van de school. Buiten de hogergenoemde thema's kan aan een CLB ook gevraagd worden vorming te geven over een bepaald onderwerp (relationele en sexuele vorming voor onze leerlingen zijn hiervan een voorbeeld). Zowel individuele als klasgesprekken kunnen een middel zijn om hulp te verlenen.

Samenwerken met leerlingen, ouders, school en hulpverleningsnetwerk is een cruciaal gegeven bij de werking van een CLB. Voor langdurende begeleidingen kan je niet terecht op een CLB. Doorverwijzen naar de juiste hulpverleningsvorm is een van de opdrachten van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

 

CLB Mechelen

⌂ CLB9 | Mechelen
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen

T | 015 453 232

E | clb.mechelen@g-o.be

W | www.clb9mechelen.be

🕗 | ma-vr 8:30 - 16:00