Methodeonderwijs

Op campus Caputsteen bieden we eerste en tweede graad methodeonderwijs freinet aan om uitgesproken zelfstandige, sociaalvaardige en leergierige jongeren met voldoende zin voor verantwoordelijkheid de kans te geven om - samen met hun kernleerkrachten en ouders - zoveel mogelijk zelf vorm te geven aan hun leerproces.  In de freinetklassen  verlopen de lessen gedifferentieerd, maar gestructureerd, want de begeleidende leerkrachten volgen de leerlingen op de voet. De leerlingen zijn zich echter bewust dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hunstudievoortgang. De aangeboden leerstof is dezelfde als in traditionele klassen. ze moeten immers dezelfde eindtermen bereiken. De leerstof wordt wel zoveel mogelijk ervaringsgericht en projectmatig aangeboden. Daardoor worden werkvormen die specifiek zijn voor methodeonderwijs aangewend. Volgende freinettechnieken komen aanbod: vrije tekst, project, praatrondes, TABASCO ((TAsk BAsed SChool Organisation for the Acquisition of Language), klascorrespondentie, contractwerk, vrije werktijd, vrij project, expertengroep en coöperatief leren.

Welke studierichtingen kun je in het methodeonderwijs volgen?

Alle studieopties en -richtingen van de eerste en tweed graad worden ook in het methodeonderwijs freinet aangeboden.

Doorstroming?

Uit ervaring weten we dat onze freinetleerlingen uit het vierde leerjaar vlot doorstromen naar de derde graad aso. Daarom richten we ook voor de methodeklassen examens in. Dit alles om een vlotte overstap naar de derde graad te verzekeren. Uiteraard zullen de leerkrachten op basis van van het talent en de competenties van de leerling advies geven over de verdere studiemogelijkheden.

Specifieke methode, maar geen eiland.

Onze freinetleerlingen beschikken op onze campus over gereserveerde lokalen. Toch leven en leren ze niet geïsoleerd van de andere leerlingen. Ze pauzeren op dezelfde momenten en gebruiken samen de refter en speelplaats. Ze nemen deel aan klasoverstijgende initiatieven van de school. ze vormen dus zeker geen eiland op onze campus maar krijgen er juiste een brede kijk op de wereld door ons uitgebreid algemeen en artistiek studieaanbod en dynamische onderwijsaanpak.

Voor wie?

Het opleidingsaanbod richt zich in eerste instantie tot kinderen die vanuit de basisschool het methodeonderwijs willen verder zetten in het secundair onderwijs. Ook kinderen uit het gewone (basis)onderwijs kunnen de overstap naar het methodeonderwijs maken. De jongere dient wel een duidelijk zelfstandig, leergierig, creatief en sociaalvaardig profiel te hebben. Het methodeonderwijs is namelijk sterk ervaringsgericht en de leerlingen werken veelvuldig samen aan projecten. De keuze moet dus bij de jongere passen en omwille van de juiste redenen worden gemaakt.

Algemene uitgangspunten freinetonderwijs op campus Caputsteen
1. Totaalonderwijs door projectmatige benadering.
2. Onderwijs dat vertrekt vanuit de leefwereld van jongeren.
3. Omgaan met verschillen is een evidentie.
4. Zelfbeeld en persoonlijkheidsvorming staan voorop.
5. Grote sociale gerichtheid.
6. Groepsdynamiek wordt gestimuleerd.
7. Basisdemocratie en ouderparticipatie is een voorwaarde.
8. Reflectie en zelfevaluatie is een steeds weerkerend aspect.
9. Leraar als begeleider, geen monoloog maar dialoog.