Visietekst HBO5 Verpleegkunde

We hebben er hard over nagedacht. Over wat het betekent om voor iemand te zorgen. En over wat het betekent om iemand op te leiden die die zorg zal geven. Onze besluiten vatten we samen onder 2 noemers: "zorg op maat" en "begeleiding op maat".

Zorg op maat

Gezondheid is méér dan de afwezigheid van ziekte of lichamelijke gebreken. Het is de mate waarin de mens een evenwicht ervaart op alle vlakken van zijn mens-zijn: zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. 

We kiezen in onze opleiding dan ook bewust voor een ‘holistische’ mensvisie. Dit betekent dat we de zorgvrager steeds in zijn totaliteit benaderen: zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Deze verschillende aspecten van het mens-zijn hangen immers samen en kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden.

Kortom, onze opleiding leert je om verder te kijken dan de oppervlakkige, lichamelijke noden van de zorgvrager. We trachten je alert te maken voor signalen van de onuitgesproken, diepere (geestelijke of sociale) nood die soms achter een hulpvraag schuilgaat. Geleidelijk aan komen steeds complexere probleemsituaties aan bod, zodat je kan groeien in het aanbieden van de noodzakelijke ‘totaalzorg’.

In deze zorgvisie is het uiteraard ook van groot belang dat je elke zorgvrager op een heel individuele manier benadert: als een uniek persoon met eigen, individuele noden en verwachtingen. We leiden je op om elke patiënt ‘zorg op maat’ te bieden, aansluitend bij zijn of haar specifieke situatie en zorgbehoeften.

‘Zorg-op-maat’ bieden, kan niet zonder een grote mate van professionaliteit. Het vraagt planmatig en gestructureerd verpleegkundig denken, en het vermogen om op basis van dit denkproces een efficiënt zorgplan uit te werken.

Je eigent je deze kunde toe in verschillende stappen. In een eerste fase leer je om op een zorgvuldige, gestandaardiseerde manier informatie over de zorgvrager te verzamelen. Daarna ontdek je hoe je op basis van deze informatie tot een verpleegkundige diagnose kunt komen, om vervolgens een zorgplan op maat van de zorgvrager uit te werken.

Begeleiding op maat 

Onze visie op onderwijs gaat uit van competentie ontwikkelend leren. Dit betekent dat we je actief begeleiden bij de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitudes (zijn) om als verpleegkundige te kunnen functioneren in heel diverse werksituaties.

Een gezonde basis

We verwachten van jou, als startende student, een aantal basishoudingen:

 • je bent bereid om door te zetten.
 • je wilt graag leren hoe je een goede verpleegkundige wordt.
 • je bent bereid te zoeken naar een leermethode die bij je past.
 • je wilt graag mensen helpen.
 • je bent bereid je gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
 • je bent bereid om in een team werken.
 • je wilt respectvol en beleefd omgaan met mensen.
 • je spreekt, schrijft en begrijpt voldoende Nederlands.
 • je bent bereid je flexibel op te stellen.

Groeien in competentie(s)

Als deze basishoudingen in voldoende mate aanwezig zijn, kunnen we samen aan de slag om je de 10 kerncompetenties van het verpleegkundig beroep bij te brengen. Als verpleegkundige ben je immers een

 1. Observator: je kan systematisch gegevens verzamelen.
 2. Planner: je kan systematisch verpleegkundige zorg plannen.
 3. Zorgverlener: je kan systematisch verpleegkundige zorg uitvoeren en hierover rapporteren. 
 4. Zorgdeskundige: je kan verpleegkundige prestaties en door de arts toevertrouwde handelingen uitvoeren en hierover rapporteren. 
 5. Gesprekspartner: je kan  effectief communiceren met de zorgvrager en hierover rapporteren.
 6. Coach: je kan een zorgvrager doorheen het ziekteproces coachen  en begeleiden en hierover rapporteren.
 7. Teamlid en zorgcoördinator: je kan in team werken en de zorg coördineren. 
 8. Zorgevaluator: je kan de verpleegkundige zorg evalueren. 
 9. Partner in wetenschappelijk onderzoek: je kan helpen bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek i.v.m. verpleegkundige zorg. 
 10. Actief lid van de samenleving: je kan de verpleegkundige zorg aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en gezondheidszorg.

Competenties verwerven doe je niet van vandaag op morgen. Het is een leer- en groeiproces. De eindverantwoordelijkheid voor dit proces ligt bij jou, maar uiteraard word je hierbij (intensief) begeleid. Je krijgt via een brede waaier van werkvormen de nodige leerbronnen en -impulsen aangereikt om je kennis, kunde en attitude steeds verder te ontwikkelen. Zo laten oefenlabo’s je toe om heel gericht vaardigheden in te oefenen onder begeleiding van een docent. Een stimulerende leeromgeving vinden we hoe dan ook erg belangrijk. Daarbij houden we ook zoveel mogelijk rekening met je individuele mogelijkheden en beperkingen. Zoals we streven naar zorg-op-maat voor de zorgvrager, streven we ook naar begeleiding-op-maat voor onze studenten.

Evaluatie

Voor een goede, aangepaste begeleiding is het noodzakelijk dat we regelmatig je vorderingen bij het verwerven van de verpleegkundige kerncompetenties evalueren. We maken daarbij gebruik van heel diverse evaluatievormen: kennis- en vaardigheidstoetsen, oefenlabo’s, individuele of groepsopdrachten, stage-evaluaties enzovoort. Afhankelijk van je resultaten kunnen, in samenspraak met de docent, nieuwe (remediërende) begeleidingsmomenten voorzien worden.

Tijdens je leerproces is ook zelfreflectie erg belangrijk. Kritisch nadenken over je sterke punten en werkpunten (waar sta ik?), helpt je om je ontwikkeling tijdig in de gewenste richting bij te sturen. Ook peer-evaluatie (= studenten beoordelen elkaars competenties), kan erg nuttig zijn om je een goed beeld te geven van je vorderingen.

Op het einde van elke module beoordeelt het docententeam of je alle kerncompetenties in voldoende mate bereikt hebt om aanspraak te kunnen maken op het deelcertificaat. Je score op sterk praktijkgerichte (eind)casussen, waarin zowel je parate kennis, vaardigheden als attitudes aan bod komen, spelen bij dit eindoordeel een belangrijke rol.

Alle docenten verbinden zich ertoe actief mee te werken aan de ontwikkeling van je competenties. In ruil verwachten we van jou de bereidheid om je leerproces bewust in handen te nemen en open te staan voor onze feedback.

Op stage

Ook stages maken een essentieel deel uit van de opleiding. Via ‘werkplekleren’ kan je  competenties oefenen in realistische werksituaties en je groeiproces toetsen aan de praktijk. De stagebegeleider gaat een aantal keren per stageperiode samen met jou aan de slag. Bovendien kan je steeds rekenen op de ondersteuning van een stagementor: een ervaren verpleegkundige die werkzaam is op de stageplaats.

Stageverslagen en stageopdrachten helpen je om te groeien in verpleegkundig denken en handelen.

Het docententeam wenst je alvast een uitdagend en boeiend groeiproces.