1A & 2A | Campus Caputsteen

cCaput-1&2-graad_.jpg

 

Op 1 september 2019 startte de hervorming van het secundair onderwijs in het 1e jaar. Vanaf 1 september 2021 hebben we dus een NIEUW 3e JAAR. Géén aardverschuiving bij Busleyden Atheneum. De belangrijkste nieuwigheden passen wij al jarenlang toe. We maken wel graag van de hervorming gebruik om de speerpunten van ons pedagogisch project nog wat aan te scherpen. Zo versterken we de leerkansen van al onze leerlingen!

 

Bij Campus Caputsteen ligt de klemtoon op Latijn, sport, wetenschap en kunst in een creatieve omgeving. Bij Campus Caputsteen volg je METHODEONDERWIJS, geïnspireerd door de visie van Célestin Freinet. 

wordcloud CAPUTSTEEN 1A 2A

 

Bij Campus Caputsteen volg je METHODEONDERWIJS, geïnspireerd door de visie van Célestin Freinet. Onze leerlingen staan centraal. Zij nemen eigenaarschap op ten opzichte van hun leerproces. De leraar heeft een coachende en een ondersteunende rol. Leerdoelen worden door de leerlingen geëxploreerd door middel van instructielessen, onderzoeksmodules en projecten.

Binnen de vrije werktijd bieden we ondersteuning op maat, zowel voor leerlingen die nood hebben aan remediëring als voor wie behoefte heeft aan verdieping. We bieden de verschillende freinettechnieken en methodieken aan, waaronder klasraad, vrije tekst, vrije werktijd, groepswerk, task based languages learning en onderzoeksproject.

 

LESSENTABEL
Campus Caputsteen | 1e graad A-stroom
1A 2A
Moderne Talen
11 10
In de module Moderne talen leer je Nederlands, Frans en Engels vanuit ervaringsgerichte en levensechte opdrachten en pas je de talen toe. We maken gebruik van task based language learning en zetten vooral in op spreken en schrijven.
Deze module bevat ongeveer 3 uur vrije werktijd.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
STEAM
10 9
STEAM staat voor Science, Technology, Enginering, Arts en Mathematics. Wetenschappen, technologie, ingenieurstechnieken, kunst en wiskunde bieden we hier geïntegreerd aan onder de vorm van vakoverschrijdende projecten. Het bevorderen van het creatief en probleemoplossend denken staat hier centraal.
Deze module bevat ongeveer 2 uur vrije werktijd.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Mens & Maatschappij
3 4
In de module Mens &maatschappij ontdek je de wereld om je heen, zoals die nu is en vroeger was. Je voert onderzoeksprojecten uit, hanteert bronnen, bestudeert actualiteit. Mens en maatschappij gaat over de tijd, ruimte en menselijke interactie.
Deze module bevat ongeveer 1 uur vrije werktijd.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Godsdienst of Zedenleer
2 2
Bewegen & Gezondheid
2 2
Seminaries
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminaries die jij kiest
4 5
 
In ons eerste jaar kies je één combinatie uit onderstaande lijst. Het seminarie Onderzoeksproject is er voor alle leerlingen, behalve voor wie kiest voor het seminarie Latijn (4 uur).
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie Latijn (4 uur)
4  
Seminaries Onderzoeksproject + Latijn (2 uur)
2 + 2  
Seminaries Onderzoeksproject + Kunst & creatie
2 + 2  
Seminaries Onderzoeksproject + Sport
2 + 2  
Seminaries Onderzoeksproject + Wetenschappen
2 + 2  
 
In ons tweede jaar kies je één seminarie uit de onderstaande lijst.
lege, onzichtbare rij om even-oneven te behouden
Seminarie Klassieke Talen
-  
Seminarie Kunst & Creatie
-  
Seminarie Maatschappij & Welzijn
-  
Seminaries Moderne Vreemde Talen (2 uur) + Wetenschappen (3 uur)
2 + 2  
Seminarie Sport
-  
Seminarie Onderzoeksproject
-  

 

Seminarie Latijn
Seminarie klassieke talen

In het 1e jaar kies je voor 4 uur (verdieping) of 2 uur (basis) seminarie Latijn. In het 2e jaar kan je 5 uur seminarie klassieke talen nemen. Je maakt kennis met de talen en de leefwereld van de Grieken en de Romeinen. Je verwerft inzicht in de taalstructuren en vergelijkt ze met de moderne talen. Je vergelijkt de samenleving van de Grieken en Romeinen met onze maatschappij van vandaag. Denk maar aan theater, architectuur, wetenschappen …

 

Seminarie Kunst & Creatie

Je gebruikt je verbeelding en fantasie om de wereld om je heen in beeld te brengen. Je exploreert technieken om licht, kleur en vorm op een creatieve manier te verwerken. Je leert de grote kunstenaars kennen, die ons verleden en heden hebben kleur gegeven.
Je leert jezelf en de wereld ontdekken door je creatief of artistiek uit te drukken. Je ervaart dat het samenspel van woord, klank, kleur, vorm, beweging … een nieuwe beleving met zich meebrengt. Je oefent hierbij de 4 culturele vaardigheden: waarnemen, verbeelden, analyseren en conceptualiseren.

 

Seminarie Sport

Je oefent verschillende sporten, zowel individueel als in groep. Als creatieve campus houden we het niet alleen bij de klassieke sporten zoals zwemmen, balsporten, gymnastiek en atletiek, maar komen ook minder gekende sporten en fysieke spelvormen aan bod.
Je leert hoe beweging en sport deel uitmaakt van een gezonde en veilige levensstijl. Bewegen en sport betekenen meer dan fysiek actief zijn! Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier hoe je veilig beweegt, welke invloed voeding en beweging hebben op je lichaam, hoe beweging en sport samenhangen met maatschappelijke evoluties. Je ontwikkelt sociale vaardigheden door samen te werken, leiding te nemen, fair play toe te passen, afspraken te respecteren e.d. Je leert aandacht te hebben voor het welbevinden van iedereen (omgaan met stress, gezonde relatie …), voor een gezonde geest en een gezond lichaam.   

 

Seminarie Wetenschappen (in het 1e jaar)
Seminarie moderne (vreemde) talen + wetenschappen (in het 2e jaar)

In het 1e jaar start je een ontdekkingstocht in de wereld van mens, dier en milieu. Je doet experimenten en gaat zelf op onderzoek om het hoe en het waarom van de dingen te begrijpen.
In het 2e jaar pas je de talen én de wetenschappen toe om eigen teksten te creëren over wetenschappelijke thema’s. Hiervoor ga je aan de slag met wetenschappelijke en wiskundige methodes en onderzoek. Verder beleef je diverse vormen van fictie en deel je deze met elkaar.

 

Seminarie maatschappij & welzijn

Je onderzoekt het samenleven, de eigen gezondheid en de levenswijze in onze huidige, diverse maatschappij om deze te verbeteren. Je ontwikkelt vaardigheden zoals observeren, interpreteren van gedrag en eenvoudige processen in groepsdynamiek, waaronder communicatie en media.

 

Seminarie Onderzoeksproject

Aan de hand van de freinettechnieken ga je aan de slag om de wereld om je heen te ontdekken vanuit je eigen interesses en talenten. In groepjes ga je op onderzoek. Je leert er initiatief nemen, een planning opstellen, samenwerken, communiceren, leiding nemen, een verslag maken. Je past de methodes en vaardigheden bij een wetenschappelijk onderzoek toe. Je engageert je als kritische wereldburger ten opzichte van organisaties met betrekking tot de school en je eigen leefwereld.

 

 

JE WEEK BIJ CAMPUS CAPUTSTEEN | EEN VOORBEELD

 

lesrooster CAPUTSTEEN 1egraad

 

Vrije werktijd

Dit is een techniek uit het METHODEONDERWIJS volgens Freinet waarbij de leerlingen zelf bepalen wanneer ze welke opgegeven opdrachten voor de verschillende modules afwerken. Hierdoor worden ze uitgedaagd hun opdrachten te plannen en gerichte vragen te stellen wanneer nodig. Er is ook ruimte in de vrije werktijd om aan de slag gaan met een vrij project waarin leerlingen hun competenties kunnen optimaliseren.

 

Check-In / Check-Out

Om de klassfeer te bevorderen gaat de klascoach met de klasgroep in gesprek, bij het begin en op het einde van de week. Door in een open dialoog de ambities, verzuchtingen en/of problemen van de groep te bespreken, verhogen we het welbevinden van elke leerling en dus ook van de groep.

 

Coaching

Elke week voert de klascoach een gesprekje met elke individuele leerling om de leervorderingen op te volgen en te polsen naar het welbevinden van de leerling, zowel op school als daar buiten. Feedback geeft richting aan het leerproces en het welbevinden vormt de voedingsbodem voor dat leerproces.

 

Community-tijd

Elke leerling draagt bij tot de community door zijn talenten in te zetten in functie van de school: rondleidingen geven, reportages voor de schoolkrant, helpen in de keuken bij festiviteiten of bij de quiz of andere activiteiten. De leerling bepaalt zelf op welke manier.

 

Campus Caputsteen

OPVOEDEN TOT ACTIEF BURGERSCHAP

Om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving, hebben jongeren heel wat kennis en vaardigheden nodig. Die overstijgen vaak de klassieke vakken. Daarom maken we in het lessenpakket van de eerste graad ook extra ruimte vrij voor boeiende lessen en projecten rond belangrijke maatschappelijke thema’s en actief burgerschap.

BA-burgertijd

Leren omgaan met diversiteit, geweldloze communicatie, mediawijsheid, mensenrechten... het komt allemaal aan bod in een leerlijn die loopt van het eerste tot het zesde jaar. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het ‘echte leven’ maken.

Les(s) is More

BA heeft een uniek concept: LES(S) IS MORE. Dat zijn SEMINARIES waarin we het lesprogramma uitbreiden met extra activiteiten en praktijkervaring. Die gaan bijvoorbeeld over ICT & multimedia, gezondheid, ondernemen of kunst. Dat hangt af van de campus die je kiest, want die extra leerinhoud is een grote meerwaarde voor jouw interessegebied. Je les wordt dus more. 

les(s) is more

LESS IS MORE geeft je extra leerkansen, met leerinhoud die je nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Een leuke en boeiende manier om competenties te leren waarmee je in onze huidige, snel veranderende maatschappij je weg vindt.

TALENTEN ONTDEKKEN

Leerlingen leren beter als ze kunnen doen wat ze graag doen en goed kunnen. Dat is het fundament van het BA- verhaal: VOOR ELK TALENT EEN CAMPUS. In de vernieuwde eerste graad zetten we hier nog krachtiger op in. Via een brede waaier van modules zullen onze leerlingen nog gerichter hun talenten kunnen verkennen en ontdekken.

BA_mijntalent

We voorzien snuffelmomenten in studierichtingen van de eigen en andere campussen. Met een individueel talentportfolio brengen de leerlingen hun talenten en interesses doelgericht in kaart. Om vervolgens een bewuste studiekeuze te kunnen maken, binnen Busleyden Atheneum of daarbuiten.

BEGELEIDING OP MAAT

Niet elke leerling leert even snel. Sommige leerlingen hebben extra tijd en aandacht nodig om de leerdoelen van de basisvorming te behalen. Daarom bouwen we in de eerste graad extra lestijd in voor remediëring, naast de ondersteuning die de leerlingen al krijgen binnen de vakken. Elke leerling krijgt tijdens de uren remediëring de kans om tekorten voor bepaalde leerstofonderdelen weg te werken.

BA-opmijnmaat

Leerlingen die al verder staan in hun leerproces, bieden we dan weer extra uitdaging via verdiepende thema’s en oefeningen. Begeleiding op maat dus.